עדכון אחרון: 8 בינואר 2024

Advertisement

אנא קרא תנאים והגבלות אלה בעיון לפני השימוש בשירות שלנו.

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שבהן האות הראשונית באותיות גדולות יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות ללא קשר לשאלה אם הן מופיעות ביחיד או ברבים.

הגדרות

עבור תנאים והגבלות אלה:

  • חברה קשורה  פירושה ישות ששולטת נשלטת על ידי צד או נמצאת בשליטה משותפת עם צד, כאשר "שליטה" פירושה בעלות של 50% או יותר מהמניות, מניות הון או ניירות ערך אחרים הזכאים להצביע לבחירת דירקטורים או רשות מנהלת אחרת .
  • מדינה  מתייחסת ל: ניו יורק, ארצות הברית.
  • החברה  (המכונה "החברה", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו" בהסכם זה) מתייחסת ל-YTconvert, ניו יורק.
  • מכשיר  פירושו כל מכשיר שיכול לגשת לשירות, כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.
  • השירות  מתייחס לאתר האינטרנט.
  • תנאים והגבלות  (המכונה גם "תנאים") פירושם תנאים והגבלות אלה המהווים את כל ההסכם בינך לבין החברה לגבי השימוש בשירות.
  • שירות מדיה חברתית של צד שלישי  פירושו כל שירות או תוכן (כולל נתונים, מידע, מוצרים או שירותים) המסופקים על ידי צד שלישי שעשוי להיות מוצג, כלול או זמין על ידי השירות.
  • האתר  מתייחס ל-YTconvert, הנגיש מ-  https://www.ytconvert.app/
  • אתה  מתכוון לאדם הניגש לשירות או משתמש בו או לחברה או לישות משפטית אחרת מטעמה אדם כזה ניגש לשירות או משתמש בשירות, לפי העניין.

הכרה

אלו הם התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש בשירות זה ואת ההסכם הפועל בינך לבין החברה. תקנון זה קובע את הזכויות והחובות של כל המשתמשים בנוגע לשימוש בשירות.

גישתך לשירות והשימוש בו מותנים בהסכמתך לתנאים וההגבלות הללו ולעמידה בהם. תנאים והגבלות אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים שניגשים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה או שימוש בשירות, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים והגבלות אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו של תנאים והגבלות אלה, אינך רשאי לגשת לשירות.

אתה מצהיר שאתה מעל גיל 18. החברה אינה מתירה למי מתחת לגיל 18 להשתמש בשירות.

גישתך לשירות והשימוש בו מותנים גם בהסכמתך ועמידה במדיניות הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת ​​את המדיניות והנהלים שלנו לגבי איסוף, שימוש וחשיפת המידע האישי שלך כאשר אתה משתמש באפליקציה או באתר ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו לפני השימוש בשירות שלנו.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות החברה או בשליטתה.

לחברה אין שליטה ואינה נושאת באחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות של אתרים או שירותים של צד שלישי כלשהם. בנוסף, אתה מאשר ומסכים שהחברה לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם השימוש או הסתמכות על כל תוכן, סחורה או שירותים כאלה הזמינים. באתרים או שירותים כאלה או באמצעותם.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

סיום

אנו עשויים להפסיק או להשעות את הגישה שלך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות ללא הגבלה אם אתה מפר את התנאים וההגבלות הללו.

עם סיום, זכותך להשתמש בשירות תיפסק לאלתר.

כתב ויתור "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים".

השירות ניתן לך "AS IS" ו"AS AVAILABLE" ועם כל התקלות והפגמים ללא אחריות מכל סוג שהוא. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, החברה, מטעמה ומטעם השותפים שלה ומעניקי הרישיונות וספקי השירותים שלהם, מתנערת במפורש מכל אחריות, בין אם מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, ביחס לשירות, לרבות כל האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה, ואחריות שעשויות להיווצר כתוצאה מהעסקה, מהלך הביצועים, השימוש או המסחר. מבלי להגביל את האמור לעיל, החברה אינה מספקת אחריות או התחייבות ואינה מצהירה מכל סוג שהשירות יענה על דרישותיך, ישיג תוצאות כלשהן, יהיה תואם או יעבוד עם כל תוכנה, יישומים, מערכות או שירותים אחרים. ללא הפרעה, לעמוד בכל תקני ביצועים או אמינות או להיות נקיים מטעויות או שניתן או יתוקנו שגיאות או פגמים כלשהם.

מבלי להגביל את האמור לעיל, לא החברה ולא מי מספקי החברה מציגים כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע: (i) לגבי הפעולה או הזמינות של השירות, או המידע, התוכן והחומרים או המוצרים. נכלל בו; (ii) שהשירות יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות; (iii) לגבי הדיוק, המהימנות או המטבע של כל מידע או תוכן המסופקים באמצעות השירות; או (iv) שהשירות, השרתים שלו, התוכן או המיילים הנשלחים מהחברה או מטעמה נקיים מווירוסים, סקריפטים, סוסים טרויאניים, תולעים, תוכנות זדוניות, פצצות זמן או רכיבים מזיקים אחרים.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של סוגים מסוימים של אחריות או הגבלות על זכויות סטטוטוריות החלות של צרכן, ולכן ייתכן שחלק מההחרגות וההגבלות שלעיל לא יחולו עליך. אבל במקרה כזה, ההחרגות וההגבלות המפורטות בסעיף זה יחולו במידה המרבית הניתנת לאכיפה על פי החוק החל.

חוק מסדיר

חוקי המדינה, למעט כללי התנגשות החוק שלה, ינהלו את התנאים הללו ואת השימוש שלך בשירות. השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, ממלכתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.

יישוב מחלוקות

אם יש לך חששות או מחלוקות לגבי השירות, אתה מסכים לנסות תחילה לפתור את המחלוקת באופן לא פורמלי על ידי פנייה לחברה.

עבור משתמשי האיחוד האירופי (EU).

אם אתה צרכן באיחוד האירופי, תוכל ליהנות מכל הוראות מחייבות של החוק של המדינה שבה אתה מתגורר.

ציות לחוק של ארצות הברית

אתה מצהיר ומתחייב כי (א) אינך ממוקם במדינה הכפופה לאמברגו ממשלת ארצות הברית או שהוגדרה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת בטרור", ו-(ii) אינך מופיע ברשימה ברשימה של ממשלת ארצות הברית של מפלגות אסורות או מוגבלות.

הפרדה ווויתור

בר הפרדה

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב בלתי אכיפה או בלתי חוקית, הוראה כזו תשונה ותפורש כדי להשיג את המטרות של הוראה כזו במידה המרבית האפשרית על פי החוק החל, ושאר ההוראות ימשיכו בתוקף ובתוקף.

ויתור

למעט כפי שצוין כאן, אי מימוש זכות או דרישה לביצוע התחייבות לפי תנאים אלה לא ישפיע על יכולתו של צד לממש זכות כזו או לדרוש ביצוע כזה בכל עת לאחר מכן, ולא יהווה ויתור על הפרה ויתור על כל הפרה לאחר מכן.

פרשנות תרגום

ייתכן שהתנאים וההגבלות הללו תורגמו אם העמדנו אותם לרשותך בשירות שלנו. אתה מסכים שהטקסט המקורי באנגלית יגבר במקרה של מחלוקת.

שינויים בתנאים וההגבלות הללו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא מהותי, אנו נעשה מאמצים סבירים לספק הודעה של 30 יום לפחות לפני כניסת תנאים חדשים לתוקף. מהו שינוי מהותי ייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך גישה או שימוש בשירות שלנו לאחר שהתיקונים הללו נכנסים לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, כולם או חלקם, אנא הפסק את השימוש באתר ובשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאים והגבלות אלה, תוכל לפנות אלינו:

  • במייל: marketing.ytconvert@gmail.com
Scroll to Top