Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2024 r

Advertisement

Przed skorzystaniem z Naszej Usługi prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z poniższymi warunkami. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla niniejszych Warunków:

  • Jednostka stowarzyszona  oznacza podmiot sprawujący kontrolę, kontrolowany przez podmiot lub znajdujący się pod wspólną kontrolą z podmiotem, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów w kapitale zakładowym lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborze dyrektorów lub innej instytucji zarządzającej .
  • Kraj  dotyczy: Nowy Jork, Stany Zjednoczone.
  • Firma  (w niniejszej Umowie określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza firmę YTconvert w stanie Nowy Jork.
  • Urządzenie  oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
  • Usługa  oznacza stronę internetową.
  • Regulamin  (zwany także „Warunkami”) oznacza niniejszy Regulamin, który stanowi całość Umowy pomiędzy Tobą a Firmą dotyczącą korzystania z usługi.
  • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych  oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, uwzględniane lub udostępniane przez tę usługę.
  • Strona internetowa  odnosi się do YTconvert, dostępnego pod adresem  https://www.ytconvert.app/
  • Masz  na myśli osobę uzyskującą dostęp do usługi lub korzystającą z niej lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.

Potwierdzenie

Poniżej znajdują się Warunki regulujące korzystanie z tej usługi oraz Umowa obowiązująca pomiędzy Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników związane z korzystaniem z serwisu.

Twój dostęp do usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób uzyskujących dostęp do usługi lub korzystających z niej.

Uzyskując dostęp do usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z usługi.

Twój dostęp do usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od akceptacji i przestrzegania polityki prywatności firmy. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Strony internetowej oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Przed skorzystaniem z naszego Serwisu prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Linki do innych stron internetowych

Nasz serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością firmy ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że firma nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich dostępnych treściach, towarach lub usługach w takich witrynach internetowych lub usługach lub za ich pośrednictwem.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych stron internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić Twój dostęp natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia i odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z usługi natychmiast wygaśnie.

Zastrzeżenie dotyczące „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.

Usługa jest świadczona Państwu „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ze wszystkimi wadami i defektami, bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich Podmiotów stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do usługi, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw, a także gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu realizacji, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczeń do powyższego, firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, że usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone rezultaty, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełniać jakiekolwiek standardy wydajności lub niezawodności, być wolne od błędów lub że jakiekolwiek błędy lub wady mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani firma, ani żaden z dostawców firmy nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności usługi, informacji, treści oraz materiałów lub produktów zawarte w nim; (ii) że usługa będzie nieprzerwana i wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności i aktualności wszelkich informacji lub treści udostępnianych za pośrednictwem usługi; lub (iv) że usługa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane przez firmę lub w jej imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb zegarowych lub innych szkodliwych elementów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w tej sekcji będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo rządowe

Przepisy obowiązujące w danym kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych, regulują niniejsze Warunki i korzystanie przez Ciebie z Usługi. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie Sporów

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować nieformalnie rozwiązać spór, kontaktując się z firmą.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE).

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ​​(i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie znajduje się na liście na dowolnej liście stron objętych zakazami lub ograniczeniami rządowej Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i skuteczność.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub zażądanie wykonania zobowiązania na mocy niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub zażądania takiego wykonania w dowolnym momencie później, ani też zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenie się wszelkich późniejszych naruszeń.

Tłumaczenie Interpretacja

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszym serwisie. Wyrażasz zgodę na to, że w przypadku sporu rozstrzygający będzie oryginalny tekst w języku angielskim.

Zmiany niniejszego Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nowy regulamin w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania z serwisu i usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz się z nami skontaktować:

  • Przez e-mail: marketing.ytconvert@gmail.com
Scroll to Top